Nyereményjáték szabályzat

 
 
•    Grande Konténer Kft. (székhely:2100 Gödöllő Telkes Mária krt. 2 továbbiakban: „Szervező”) által szervezett,facebook oldalon elérhető nyereményjátékban (továbbiakban: „Pályázat” vagy „Játék”) kizárólag azon 3. pontban meghatározott személyek körébe eső természetes személy (továbbiakban: „Pályázó”) vehet részt, aki a játékszabályzatot („Játékszabály”) a Pályázatban való részvétellel egyidejűleg elfogadja.

•    A Játék a felhívásban is megjelölt időpontban tart. 2023. dec. 01.-től 2023. dec. 22.- ig

•    A Pályázaton részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel, 18 évet betöltött természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

•    A Játék menete: A Játék során a Szervező a Facebook oldalán közzétesz egy felkérést tartalmazó bejegyzést, amelyre a Pályázó a játékban meghatározottak alapján részt vesz. A sorsoláson minden Pályázó részt vesz, aki a felhívásban megjelölt feltételeknek eleget tett. A Nyeremény készpénzre nem váltható át, és nem ruházható át másra.

•    A Nyertes értesítése: A Nyertes nevét az facebook oldalunkon  hozzuk nyilvánosságra. A Nyeremény átvétele egyeztetés után személyesen történik a cég telephelyén.

•    A Pályázó által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

•    A Játékon való részvétel önkéntes. A Szervező felhívja a Pályázó figyelmét a Játékszabály figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban. A Pályázók a Játékszabályt a Játékra történő jelentkezéssel elfogadják. Pályázók a Pályázat benyújtásával tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén, a regisztráció során rögzített nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

•    A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Pályázót nem terheli.

•    A Játék használata során a felhasználó tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre figyelemmel a Játék hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Pályázó a Játékot kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt, illetve megbízottját a Játékkal összefüggésben adott információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

•    A fenti okok következtében a Szervező illetve megbízottja, a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Játékszabályban meghatározottak szerint. Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes szavatosság, jótállás vagy felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt, különös tekintettel a jelen Játékszabályban foglalt esetekre.

•    Ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, többek között, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Pályázó a Játékot visszaélésszerűen, vagy jogszabályba ütköző módon, vagy a Játékszabályt megszegve gyakorolja, illetve ennek gyanúja felmerül, Szervező jogosult e Pályázót a Játékból egyoldalú nyilatkozattal kizárni.

•    Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére a jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel és azok betartásával. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Grande Konténer Facebook oldalán.

•    A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

•    Amennyiben a Pályázó bármely Játékszabályban rögzített feltételt nem teljesíti, a Játékot visszaélésszerűen gyakorolja, illetéktelen előnyre tesz szert, vagy a megkeresésre 8 napon belül nem válaszol, úgy a Pályázó, illetve Nyertes a Játékból kizárja!

•    A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik- ide nem értve – a vonatkozó szabályos adatkezelést. A Facebook a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. A Pályázó az általa a Játék során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, és nem a Facebook számára adja át.


Kattintson és üzenjen
ÜZENETKÜLDÉS
Online ajánlatot kérek
AJÁNLATKÉRÉS
 
Kattintson és üzenjen
ÜZENETKÜLDÉS
 
Online ajánlatot kérek
AJÁNLATKÉRÉS